foch

39 tekstów – auto­rem jest foch.

* * *

Twój od­dech jest jak szept
Który de­likat­nie koi moją duszę
Two­je spoj­rze­nie jest jak droga
W której kierun­ku chcę iść
Twój do­tyk jest jak forma
Która uka­zuje mo­je kształty
Jes­tem od­bi­ciem two­jej wyobraźni
....... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 października 2014, 22:41

"i nie mówię Ci codzien­nie slo­ganu tyl­ko to co czuję abyś wie­dział że tak jest" 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 października 2014, 22:57

Wątpliwości.....
Sku­teczna trucizna.......
Pa­raliżująca nasze działania......
Za­niżająca sa­moocenę i poz­ba­wiająca radości.... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 grudnia 2013, 16:02

Myślałam,że zna­lazłam swoją stałą w życiu......
A jed­nak to tyl­ko bo­nus od życia .....
Za który przyj­dzie mi słono zapłacić.....
Upadkiem:( 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 października 2013, 21:47

Od­na­lazłeś te sza­rości głębo­ko uk­ry­te we mnie......
Aby do­dać im ko­loro­wych barw.......
Dziękuję Kochanie 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 czerwca 2013, 01:03

Oka­zując mi mściwość
Ob­nażasz swoją słabość
Ja oka­zując słabość
Po­karzę ci w tym siłę
Która cię ukarze 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 kwietnia 2013, 01:30

Błądze­nie między myśla­mi pro­wadzi mnie w labirynt.....
Te­go co wiem,te­go co chcę i te­go cze­go się boję....
Jeśli przejdę to czy będziesz tam na mnie czekał....
cdn.... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 lutego 2013, 23:23

Niektórym ludziom po­win­no wyr­wać się jęzor,
A później wsadzić po­now­nie żeby się nim udławili! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 lutego 2013, 20:23

Naj­ważniej­sze jest kochać i ak­cepto­wać człowieka
ta­kim ja­kim jest
a nie wyob­rażenie o nim...... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 stycznia 2013, 00:08

Oce­niać in­nych ludzi jest łat­wiej niż za­dać so­bie od­ro­binę tru­du i pos­ta­rać się zrozumieć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 listopada 2012, 23:55
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

foch

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

20 października 2014, 14:42foch sko­men­to­wał tek­st Twój od­dech jest jak [...]

19 października 2014, 23:06krysta sko­men­to­wał tek­st Twój od­dech jest jak [...]

19 października 2014, 22:41foch do­dał no­wy tek­st Twój od­dech jest jak [...]

1 października 2014, 22:57foch do­dał no­wy tek­st i nie mówię Ci [...]

2 lipca 2013, 21:07foch sko­men­to­wał tek­st Te wszys­tkie dni przed [...]

23 czerwca 2013, 11:23foch sko­men­to­wał tek­st Te wszys­tkie dni przed [...]